top of page

Všeobecné obchodné podmienky
a ochrana osobných údajov

Všeobecné podmienky poskytovania služieb čistenia, prania a žehlenia, úpravy a opravy odevov a ďalších súvisiacich služieb (ďalej len „VOP “) spoločnosti  

Pred používaním služieb Popoluška si pozorne prečítajte nasledujúce Podmienky poskytovania služieb.

Pokiaľ s nimi nesúhlasíte, Služby Popoluška nepoužívajte.

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Spoločnosť ,  (ďalej len „Poskytovateľ“), je poskytovateľom služieb čistenia, prania, žehlenia, úpravy a opravy odevov a ďalších súvisiacich služieb (ďalej jednotlivo tiež len ako „Služba“ alebo spolu ako „Služby“) podľa predmetov podnikania zapísaných v obchodnom registri.

1.2 Predmetom VOP je úprava vzájomných práv a povinností Poskytovateľa a Užívateľa. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Užívateľom.

1.3 Tieto VOP sa vzťahujú výlučne na poskytovanie tých Služieb Užívateľom, ktoré sú v nich uvedené a spolu so všetkými ostatnými písomnými zmluvnými dokumentmi a ústnymi dohodami, uzatvorenými medzi Poskytovateľom a Užívateľom v súvislosti s poskytovaním Služieb, vymedzujú obsah záväzkového vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom. Tieto VOP sa nevzťahujú na dodanie tovaru Poskytovateľom ako dodávateľom tretím osobám.

1.4 Pojmy a výrazy definované alebo použité v týchto VOP sa použijú a majú zhodný význam vo všetkých záväzkových právnych vzťahoch medzi Poskytovateľom a Užívateľom, týkajúcich sa Služieb, pokiaľ nie je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovené alebo zmluvnými stranami výslovne písomne dojednané inak.

1.5 Zaplatením Ceny za objednanú Službu Užívateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP a reklamačným poriadkom Poskytovateľa.

2. Popis Služieb

2.1 Služba „čistenie, pranie, žehlenie, úprava a oprava odevov“ Užívateľovi umožňuje zabezpečiť starostlivosť o odevy bez potreby osobnej návštevy obchodného miesta Poskytovateľa služieb.

2.2 Poskytovateľ poskytuje Služby podľa svojich znalostí a technických možností, ako i technických možností jeho subdodávateľov v kvalite zodpovedajúcej všeobecne uznávaným požiadavkám na Služby a poskytovaných Užívateľom v obdobných právnych vzťahoch u iných poskytovateľov.

3. Definícia pojmov

3.1 Zmluva o poskytovaní služieb čistenia, žehlenia, úpravy a opravy odevov a ďalších súvisiacich služieb (ďalej len „Zmluva“) je štandardizovaná zmluva, na základe ktorej si Užívateľ objednáva Služby Poskytovateľa. Za Zmluvu sa považuje aj vyplnený a odoslaný formulár označený ako Online Objednávka, email, správa, formulár Objednávka na pobočke. Návrh Zmluvy (Objednávky) v podobe nevyplneného formulára je umiestnený a prístupný každému na webovej stránke Poskytovateľa a umožňuje zadanie údajov o Užívateľovi a Službách a ich záväzné objednanie u Poskytovateľa.

3.2 VOP sú tieto Všeobecné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodli písomne inak (bod 3.1.a.).

3.3 Poskytovateľom je spoločnosť Mgr. Tomáš Karas, 84104 Bratislava-Karlova Ves, Hodálova 471/3, zapísanej v Živnostenskom registri Slovenskej republiky číslo: 110-287179 , IČO: 52 963 489 , DIČ: 1086518598.

3.4 Užívateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom na základe Zmluvy. Užívateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, je spotrebiteľom.

3.5 Spotrebiteľom sa rozumie Užívateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva poskytované Služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti alebo podniku.

3.6 Oblečenie je súbor všetkých odevov, ktoré Užívateľ zveril Poskytovateľovi na účel Čistenia, Prania, Žehlenia, Úpravy a Opravy.

3.7 Vyzdvihnutie a Doručenie Oblečenia prebieha na mieste určenom Užívateľom, v čase určenom Užívateľom, s prihliadnutím na zoznam lokalít, v ktorých sú Služby poskytované, a na momentálnu vyťaženosť Poskytovateľa. Zoznam lokalít, v ktorých je zabezpečované vyzdvihnutie a doručenie oblečenia, je uverejnený a jasne označený na web stránke Poskytovateľa. Momentálna vyťaženosť Poskytovateľa je overená pri každom nahlásení Vyzdvihnutia a Doručenia Užívateľom. Objednávky Poskytovateľ Vyzdvihuje a Doručuje z objektívnych dôvodov po prvé dvere a priamo do rúk Užívateľa. Akýkoľvek čas Doručenia alebo Vyzdvihnutia alebo iný dohodnutý časový odhad sú odhadované časy. Tieto časy môžu ovplyvniť aj také faktory, ako sú dopravné zápchy, dopravná špička a poveternostné podmienky.

3.8 Cena Služby (Služieb) je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena zmluvná a tvorí ju súčet cien všetkých jednotlivých úkonov poskytovaných v rámci Služby. Cena poskytovanej Služby je uvedená v Cenníku.

3.9 Cenník je zoznam Cien za jednotlivé Služby poskytované Poskytovateľom, príplatky, bezplatné služby, podrobnosti o jednorazových, pravidelne sa opakujúcich a predplatených Službách, vrátane začiatku plynutia a ukončenia zúčtovacieho obdobia, spôsobu úhrady Ceny. Cenník je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

3.10 Doba poskytovania Služby (Služieb) je časový úsek odo dňa účinnosti Zmluvy do dňa jej zániku.

4.Uzavretie Zmluvy, Predmet Zmluvy

4.1 Každý záujemca o Služby má právo na uzavretie zmluvy s Poskytovateľom za podmienok, ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito VOP.

4.2 Zmluva môže byť uzatvorená vyplnením a odoslaním Online Objednávky, Kontaktu prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa alebo poslaním Emailu, písomne a Telefonicky. Zmluva uzatvorená vyplnením a odoslaním Objednávky a i. prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa nadobúda účinnosť až úhradou ceny za Služby, pokiaľ sa Služba neposkytuje bezplatne. V prípade poskytnutia bezplatnej Služby je zmluva uzatvorená okamihom doručenia jej akceptácie Poskytovateľom Užívateľovi, a to e-mailom alebo iným preukázateľným spôsobom alebo okamihom skutočného začatia poskytovania Služby.

4.3 Predmetom Zmluvy na strane Poskytovateľa je najmä jeho záväzok poskytnúť Užívateľovi Služby a poskytovanie ďalších súvisiacich služieb v stanovenej kvalite (viď. Informácie - Garancia) a dojednanom rozsahu Užívateľovi za podmienok uvedených v Zmluve, individuálnych dojednaniach a týchto VOP.

4.4 Predmetom Zmluvy na strane Užívateľa je jeho záväzok platiť Cenu za objednané Služby, uplatňovať práva a dodržiavať povinnosti podľa Zmluvy a týchto VOP.

4.5 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú VOP a Cenník čistiarne , Cenník krajčírstva .

4.6 Chybu, ktorá vznikla pri zadávaní dát (údajov) do Objednávky a i., môže Užívateľ nahlásiť Poskytovateľovi prostredníctvom emailu alebo telefonicky, chyba bude v Zmluve následne opravená Poskytovateľom.

5. Práva a povinnosti Poskytovateľa

5.1 Poskytovateľ poskytne Užívateľovi Služby, a to najmä Čistenie a Žehlenie odevov. Úpravu a Opravu odevov, Doručenie a Vyzdvihnutie oblečenia.

5.2 V súvislosti s poskytovaním Služby je Poskytovateľ povinný:

a) informovať o prípadnej dočasnej nedostupnosti Služby na svojej webovej stránke, prípadne e-mailom alebo inou vhodnou formou upovedomiť o tom dotknutých Užívateľov;

b) plniť ďalšie povinnosti, vyplývajúce zo Zmluvy a z týchto VOP.

5.3 V súvislosti s poskytovaním Služby je Poskytovateľ oprávnený najmä:

a) dočasne a bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť poskytovanie Služby, pokiaľ Užívateľ porušil povinnosti podľa Zmluvy alebo týchto VOP, najmä nezaplatil dojednanú Cenu v lehote jej splatnosti alebo porušil povinnosti podľa čl. 6 týchto VOP, až do času, kým nebude Užívateľom vykonaná náprava;

b) zmeniť časové obdobie, za ktoré bude pravidelne vystavovať faktúry (daňový doklad) Užívateľovi (ďalej len „zúčtovacie obdobie“);

c) vyfakturovať dodatočne tie položky Služby, ktoré z technických príčin alebo z dôvodu dodatočnej objednávky Užívateľa nebolo možné zahrnúť do faktúry vystavenej za obdobie, v ktorom boli poskytnuté;

d) informovať Užívateľa o produktoch týkajúcich sa Služby a iných aktivitách Poskytovateľa e-mailom alebo iným vhodným spôsobom; takáto informácia sa nepovažuje za nevyžiadanú poštu (spam);

e) jednostranne obmeniť alebo zmeniť špecifikáciu Služby, alebo vylepšiť užívateľské rozhranie na prístup k Službe;

f) odmietnuť poskytnutie Služby Užívateľovi, pokiaľ mu už predtým bolo poskytovanie Služby dočasne pozastavené alebo Poskytovateľ odstúpil od Zmluvy pre opakované alebo závažné neplnenie povinností Užívateľom.

6. Práva a povinnosti Užívateľa, Využívanie dojednaných Služieb

6.1 Užívateľ je oprávnený najmä:

a) využívať Služby poskytované Poskytovateľom za podmienok ustanovených v týchto VOP;

b) na poskytnutie úplných a pravdivých informácií o skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu a stabilitu Služieb poskytovaných Poskytovateľom, a to v dostatočnom časovom predstihu, pokiaľ je takéto poskytnutie informácií vzhľadom na okolnosti a pomery možné a predpokladané. 

6.2 Užívateľ je povinný najmä:

a) platiť Cenu za poskytnutú Službu, ako aj všetky poplatky súvisiace s poskytovaním Služieb podľa Zmluvy a Cenníka, a to na základe daňového dokladu (faktúry) vystaveného a doručeného Poskytovateľom elektronickou poštou alebo v písomnej forme;

b) neposkytovať alebo ani neposkytnúť Služby poskytnuté Poskytovateľom tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa;

c) oznamovať počas celého trvania zmluvného vzťahu Poskytovateľovi:

d) čas a miesto pre Vyzdvihnutie a Doručenie Oblečenia pre každú jednotlivú periódu, v ktorej je Služba poskytovaná; Užívateľ musí byť prítomný na potvrdenom mieste a v čase uvedenom v Objednávke a Užívateľ musí byť k dispozícii na prijímanie hovorov na telefónnom čísle, ktoré poskytol Poskytovateľovi. Ak sa na telefónne číslo poskytnuté Užívateľom nedá dovolať, Poskytovateľ môže vyzdvihnutie a doručenie zrušiť a účtovať si márne alebo duplicitné vyzdvihnutie a doručenie. Užívateľ musí byť k dispozícii na prijímanie hovorov na telefónnom čísle, ktoré poskytol Poskytovateľovi. Ak sa na telefónne číslo poskytnuté Užívateľom nedá dovolať, Poskytovateľ môže vyzdvihnutie a doručenie zrušiť a účtovať si márne alebo duplicitné vyzdvihnutie a doručenie;

e) všetky zmeny svojich identifikačných údajov a fakturačných údajov, a to najneskôr do 30 dní odo dňa takejto zmeny;

f) bezodkladne ohlásiť Poskytovateľovi všetky Užívateľovi známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť poskytovanie Služieb Poskytovateľom;

g) prevziať si hotovú objednávku najneskôr do 4 dní od jej uskutočnenia. Ak si Užívateľ nevyzdvihne či neprevezme Predmet dodania, Poskytovateľ je oprávnený si účtovať voči Užívateľovi skladné vo výške od 0,50€ a to za každý aj začatý deň skladovania, pričom tieto náklady sa zaväzuje Užívateľ zaplatiť Poskytovateľovi.  

h) Ak si zákazník neobjednal službu skladovanie, dodávateľ bude postupovať:

Ak zákazník neprevezme službu v stanovenom termíne, budú sa mu účtovať náklady spojené s dopravou a náklady na skladovanie skladovanie:

4 – 20 dní 0,50€/deň

21 – 30 dní 1,00€/deň

31 - 60 dní  2,00€/deň

viac ako 60 dní 100%  ceny

i) Ak si Užívateľ nevyzdvihne vec v lehote troch mesiacov odo dňa, keď bol povinný ju vyzdvihnúť, má Poskytovateľ právo vec predať podľa ustanovení Občianskeho zákonníka. 

7. Odstúpenie od zmluvy

7.1 Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený od zmluvy odstúpiť do siedmich pracovných dní odo dňa jej uzavretia. Užívateľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak sa Služba začala plniť s jeho súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

7.2 Odstúpením Užívateľa od zmluvy podľa bodu 8.1. týchto VOP sa zmluva od začiatku zrušuje. Poskytovateľ je povinný nepokračovať v poskytovaní Služby a vrátiť Užívateľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za službu alebo preddavok, ktorý Užívateľ uhradil.

8. Zmena Služby

8.1 Užívateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Poskytovateľa o zmenu, rozšírenie alebo zúženie Služby, pokiaľ sa nejedná o jednorazovú Službu, ktorá už bola poskytnutá. Poskytovateľ je povinný jeho žiadosti neodkladne, najneskôr k začiatku ďalšieho zúčtovacieho obdobia vyhovieť, pokiaľ tomu nebránia závažné technické, technologické alebo právne prekážky a pokiaľ má Užívateľ uhradené všetky peňažné záväzky voči Poskytovateľovi.

8.2 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia Zmluvy alebo Objednávky môžu byť vykonané novou Objednávkou prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa alebo písomnou formou.

8.3 Poskytovateľ je oprávnený vykonať jednostrannú zmenu VOP a Cenníka. Dohoda o zmene Cenníka a VOP sa považuje za platne uzavretú okamihom prvého využitia Služby za účinnosti zmeneného Cenníka Služby a VOP. Zmena VOP musí byť Užívateľovi oznámená písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty. So zmenou Cenníka musí byť Užívateľ oboznámený len v prípade zvýšenia Ceny, a to najneskôr pri vystavení faktúry na ďalšie zúčtovacie obdobie. Za riadne oznámenie zmeny VOP alebo Cenníka sa považuje tiež uverejnenie oznamu na viditeľnom mieste webovej stránky Poskytovateľa a súčasné zaslanie oznámenia o tejto zmene do e-mailovej schránky Užívateľa, uvedenej pri uzatváraní Zmluvy. Zníženie Ceny sa môže oznámiť len uverejnením na webovej stránke Poskytovateľa.

8.4 Zmena VOP alebo Cenníka sa považuje za oznámenú dňom doručenia písomného alebo elektronického oznámenia Užívateľovi. V sporných prípadoch, pokiaľ nie je možné doručenie preukázať, považuje sa zmena za oznámenú dňom odoslania oznámenia o zmene VOP na poslednú známu adresu pobytu alebo sídla alebo na poslednú známu e-mailovú adresu, ktoré Užívateľ uviedol pri objednávke Služby.

8.5 V prípade, že Užívateľ nesúhlasí so zmenou VOP alebo Cenníka Služby, má právo odstúpiť od Zmluvy, a to doručením písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy najneskôr do 1 mesiaca odo dňa oznámenia o zmene VOP alebo Cenníka. Právne účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy Poskytovateľovi.

9. Trvanie a zánik Zmluvy

9.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak.

9.2 Zmluva zaniká:

a) uplynutím času, na ktorý bola uzavretá, ak bola uzavretá na dobu určitú,

b) písomnou dohodou zmluvných strán,

c) odstúpením od Zmluvy,

d) výpoveďou,

e) zánikom Poskytovateľa alebo Užívateľa bez právneho nástupcu.

9.3 Užívateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade:

a) zmien zmluvných podmienok podľa čl. 9., bod 9.5. VOP v lehote tam uvedenej,

b) ak Poskytovateľ opakovane ani po reklamácii neposkytuje Služby podľa Zmluvy a týchto VOP, alebo ju opakovane poskytuje s podstatnými vadami;

c) ak Poskytovateľ opakovane (najmenej trikrát) neodstráni reklamovanú vadu Služby v určenom čase.

9.4. Poskytovateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, že:

a) sa identifikačné údaje uvedené Užívateľom v Zmluve alebo Objednávke preukážu ako nepravdivé; za uvedenie nepravdivých údajov sa nepovažuje, ak Užívateľ  neoznámi zmenu údajov Poskytovateľovi;

b) Užívateľ porušil, čo i len raz, niektorú z povinností uvedených v bode 6.2 písm. a) až c) alebo opakovane alebo závažným spôsobom porušil inú povinnosť podľa týchto VOP;

c) Užívateľ neuhradí Cenu ani v dodatočnej lehote, ktorú mu Poskytovateľ na jej úhradu poskytol,

9.5 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane. To neplatí pri odstúpení Poskytovateľa od Zmluvy z dôvodu porušenia bodu 6.2, písm. a), b) a f) a bodu 9.4. písm. b) a c) tohto článku VOP, kde sa na platnosť odstúpenia nevyžaduje písomná forma a postačuje oznámenie odstúpenia iným preukázateľným spôsobom (e-mail, sms správa).

9.6 Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať Zmluvu, uzavretú na dobu neurčitú, z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Výpoveď Zmluvy môže byť písomná alebo zaslaná e-mailom a musí byť vždy doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je 1-mesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po preukázateľnom doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

9.7 Zmluva uzavretá na dobu určitú zaniká uplynutím času, na ktorý bola uzavretá, ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak. Zmluvu na dobu určitú nie je možné vypovedať.

9.8 Zmluva zaniká aj na základe písomnej dohody zmluvných strán.

9.9 Fikcia doručenia. Za účinné doručenie výpovede alebo odstúpenia od Zmluvy sa považuje aj odmietnutie ich prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je písomnosť určená, ako aj neúspešné doručenie výpovede alebo odstúpenia od Zmluvy na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví Zmluvy alebo oznámenú druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v týchto VOP, alebo nevyzdvihnutie si zásielky na pošte v ustanovených odberných lehotách. Za doručenie e-mailovej správy sa považuje aj prijatie potvrdenia o zobrazení na počítači druhej zmluvnej strany („Return Receipt – Displayed“) alebo uplynutím lehoty 7 dní odo dňa prijatia potvrdenia o doručení správy druhej zmluvnej strane do jej e-mailovej schránky („Return receipt-delivered“). V prípade pochybností o doručení prostredníctvom e-mailu sa za riadne doručenie považuje odoslanie na poslednú známu e-mailovú adresu zmluvnej strany, uvedenú v Zmluve (Objednávke) alebo v identifikačných údajoch administrátorského rozhrania Služby.

10. Cena za Službu a platobné podmienky

10.1 Ceny za poskytovanú Službu sú účtované Užívateľovi podľa platného Cenníka, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je uverejnený na webovej stránke Poskytovateľa.

10.2 Poskytovateľ je oprávnený meniť výšku Ceny a pravidlá jej tvorby. Poskytovateľ je povinný oznámiť Užívateľovi každé zvýšenie Ceny, a to v zmysle bodu 8.3 VOP písomne, e-mailom alebo uverejnením na web stránke Poskytovateľa podľa bodu 8.4 týchto VOP.

10.3 Zúčtovacím obdobím je kalendárny mesiac, ak nie je dohodnuté alebo v Cenníku uvedené inak. Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť Užívateľovi zľavu z mesačnej ceny v prípade, že Užívateľ uhradí cenu za niekoľko zúčtovacích období vopred alebo za celý kalendárny rok.

10.4 Užívateľ je povinný uhradiť všetky platby za Službu bezhotovostne prostredníctvom platobnej brány integrovanej do objednávky na web stránke Poskytovateľa, ak sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak.

10.5 Úhradu za Služby je možné vykonať jednorazovou platbou, alebo prostredníctvom opakovanej (rekurentnej) platby. Pri opakovanej platbe je príslušná cena za Službu Užívateľovi zúčtovaná automaticky v pravidelných fixných intervaloch (1 mesiac) od dátumu objednávky. Užívateľ autorizuje výšku budúcich platieb pri prvej platbe. V prípade, že je Užívateľovi poskytnuté dočasné cenové zvýhodnenie, je pri prvej platbe upovedomený Poskytovateľom aj o výške opakovaných platieb po skončení zvýhodnenej periódy.

10.6 Prípadné zmeny v opakovaných platbách zo strany Poskytovateľa sú Užívateľovi nahlásené minimálne 7 dní vopred prostredníctvom emailu. Zrušenie alebo zmenu opakovaných platieb Užívateľ nahlási Poskytovateľovi taktiež emailom, minimálne 7 dní vopred. Poskytovateľ vykoná zmeny alebo zrušenie platby k požadovanému dátumu, nie však skôr ako 7 dní od nahlásenia zmeny resp. zrušenia zo strany Užívateľa.

10.7 Poskytovateľ vystaví Užívateľovi faktúru s náležitosťami daňového dokladu a s rozpisom jednotlivých účtovaných úkonov za dohodnuté zúčtovacie obdobie (jeden mesiac, jeden rok) ihneď po pripísaní platby na účet Poskytovateľa.

10.8 Užívateľ môže po dohode s Poskytovateľom uhradiť platby za Službu aj bezhotovostným prevodom na účet Poskytovateľa, a to do dňa splatnosti uvedeného na faktúre. Faktúra sa považuje za uhradenú v deň pripísania platby na účet Poskytovateľa, inak je Užívateľ v omeškaní. Splatnosť faktúry pri úhrade prevodom na účet je 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Užívateľovi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

10.9 Zmluvné úroky z omeškania s úhradou platieb za Službu je Poskytovateľ oprávnený účtovať Užívateľovi vo výške 0,1 % z ceny Služby za každý začatý deň omeškania.

11. Uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady poskytnutej Služby - Reklamácia

11.1 Reklamáciu čistenia, prania, žehlenia je nutné vykonať do max. 24 hodín od prevzatia objednávky zákazníkom. Záručná doba na opravy a úpravy vecí ja podľa zákona (zákon č. 40/1964) 3 mesiace. Záruka sa vzťahuje iba na prácu, nie na spotrebný materiál (zipsy, gombíky...). 

U neskoršej reklamácie nemožno objektívne posúdiť či ide o chybu strane Poskytovateľa alebo na strane zákazníka (nové znečistenie, poškodenie). U odevov, ktoré zákazník neprevzal na výzvu Poskytovateľa, ale otáľal s prevzatím, sa reklamácia nevzťahuje. Reklamácia Služby musí byť nahlásená Poskytovateľovi písomne alebo e-mailom na info@popoluska.net alebo osobne na adrese pobočky Bratská 3, Bratislava Petržalka. Reklamácie musia byť sprevádzané dokladom o objednaní služby a jasným popisom závady služby a fotografiami, osobne je potrebné priniesť reklamovanú vec. Reklamácia ani záruka sa nevzťahuje na vady opísané v Informácie - Garancia. Sťažnosť sa vybavuje najneskôr do 30 dní odo dňa obdržania sťažnosti, ak sa jedná o náročnú záležitosť, ktorá si vyžaduje viac času, môže sa trvanie vybavenia reklamácie predĺžiť. Ak je reklamácia opodstatnená, náklady spojené s odvozom a dovozom hradí Poskytovateľ. Neuplatnenie práv zo zodpovednosti za vady v stanovenej lehote má za následok ich zánik.

11.2 O stave a vyhodnotení reklamácie bude užívateľ informovaný e-mailom.

12. Zhromažďovanie informácií o Užívateľoch, Ochrana osobných údajov

12.1 Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 1 písm. i), § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov Poskytovateľom a ich použitím na fakturačné účely a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing). Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

12.2 Užívateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas podľa bodu 12.1. týchto VOP dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.

12.3 Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak.

12.4 Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.

13. Komunikácia medzi zmluvnými stranami

13.1 Komunikácia medzi zmluvnými stranami prebieha v prvom rade v elektronickej forme (objednávky, žiadosti o zmeny, potvrdenie platby, zasielanie faktúr a podobne).

13.2 Oznámenia týkajúce sa skutočností, na základe ktorých bude niektorá zo zmluvných strán uplatňovať akékoľvek právne nároky, musia byť urobené spôsobom ustanoveným v týchto VOP a preukázateľne oznámené alebo doručené druhej zmluvnej strane písomne. Bežné informatívne oznámenia je možné zmluvnej strane oznámiť aj ústne alebo telefonicky. Konfiguračné rozhranie je vždy prístupné cez určenú webovú stránku Poskytovateľa.

13.3 Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prerušenia poskytovania Služby alebo iné riziká, vyplývajúce z nesprávne alebo neaktuálne zadaných údajov (napr. nemožnosť doručenia faktúry na nesprávne nastavenú kontaktnú e-mailovú adresu, prípadne neexistujúcu e-mailovú adresu). Kontaktná e-mailová adresa musí byť funkčná a pravidelne kontrolovaná Užívateľom.

14. Spoločné ustanovenia

14.1 Práva a povinnosti Užívateľa a Poskytovateľa sa riadia Zmluvou (Objednávkou), týmito VOP a Cenníkom.

14.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, ibaže je v Zmluve uvedené inak. Objednávka nadobúda platnosť a účinnosť akceptáciou zo strany Poskytovateľa a zaplatením ceny za Službu Užívateľom. Za zaplatenie sa považuje pripísanie platby na účet Poskytovateľa.

14.3 Oddeliteľnosť. Neplatnosť niektorého ustanovenia Zmluvy alebo VOP neovplyvní platnosť akéhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy alebo VOP, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby neplatné ustanovenia bez zbytočného omeškania nahradiť takým ustanovením, ktoré sa svojím obsahom a účelom najviac približuje účelu neplatného ustanovenia.

14.4 Úplnosť Zmluvy. Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi oboma zmluvnými stranami v zmysle predmetu Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody, prísľuby, oznámenia, prehlásenia alebo záruky, v písomnej i ústnej forme, ktoré sa týkajú tej istej Služby, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodli inak.

14.5 Vzťah Zmluvy a VOP. V prípade, že zmluvné dojednania medzi zmluvnými stranami uvedené v Zmluve (Objednávke) sú v rozpore s ustanoveniami VOP, platia ustanovenia Zmluvy pred ustanoveniami VOP. Pokiaľ Užívateľ a Poskytovateľ uzatvoria písomnú Zmluvu, ich práva a povinnosti sa spravujú ustanoveniami týchto VOP len v rozsahu, ktorý v zmluve nie je upravený inak.

14.6 Orgánom dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj so sídlom Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava.

15. Záverečné ustanovenia

15.1 Zmluva a tieto VOP sú vyhotovené a uzatvárané v slovenskom jazyku. V prípade, že sú podpísané i v cudzojazyčnom vyhotovení, je rozhodujúce toto slovenské znenie.

15.2 Fyzická osoba, ktorá uzatvára Zmluvu v mene právnickej osoby ako Užívateľa, zodpovedá osobne za všetky právne následky a spôsobenú škodu, pokiaľ nebola za Užívateľa – právnickú osobu oprávnená konať alebo ak Obchodný zákonník, platný v Slovenskej republike neustanovuje inak.

 

15.3 Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 15. októbra 2021.

REKLAMAČNÝ PORIADOK SLUŽBY ČISTENIA A PRANIA KOBERCOV

  

Reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na služby ponúkané našou spoločnosťou , v súlade s jej predmetom podnikania (ďalej len „Dodávateľ“) služby pranie a čistenie kobercov  

V zmysle tohto reklamačného poriadku je klient oprávnený uplatniť si reklamáciu:  

Reklamáciu prania kobercov je nutné vykonať do max. 24 hodín od prevzatia koberca zákazníkom. U neskoršej reklamácie nemožno objektívne posúdiť či ide o chybne vyčistený koberec alebo ide o nové znečistenie zákazníkom. U vlnených kobercov všetkých farieb, ale najmä bledej farby nemožno zaručiť bezchybné vypranie, a preto sa na ne záruka nevzťahuje. Na koberce nám odovzdávané v stočenom stave, bez upozornenia na znečistenie a na jeho stav, sa nevzťahuje záruka. U kobercov, ktoré zákazník neprevzal v stanovenom termíne,

ale otáľal s prevzatím, sa reklamácia nevzťahuje. Neuplatnenie práv v stanovenej lehote má za následok ich zánik.

a) Dodávateľ služby nie je zodpovedný za poškodenie koberca v dôsledku akejkoľvek skrytej chyby, poškodenia, závady, druhu zloženia a spôsobu čistenia. Je nevyhnutné aby súčasťou každého koberca bola v zmysle platných noriem vyznačená symbolika druhu zloženia a spôsob čistenia. Pokiaľ tieto označenia na koberci chýbajú, alebo sú v rozpore s naším spôsobom údržby, t.j. strojového prania vo vode, čistenie je realizované na vlastnú zodpovednosť zákazníka. U vlnených kobercov všetkých farieb, ale najmä bledej farby nemožno zaručiť bezchybné vypranie a preto sa na ne záruka nevzťahuje. Vlnené, viskózové, hodvábne, kašmírové, prírodné koberce a koberce bez označenia  z dôvodu ich špecifických vlastností čistíme iba na vlastnú zodpovednosť zákazníka.

b) Dodávateľ na dodanie služby neposkytuje záruku. Reklamácie sa vzťahujú iba na kalkulácie ceny a rozmeru.  

c) Niektoré znečistenia sú na hranici poškodenia koberca, ktoré nie je možné odstrániť bez rizika jeho poškodenia (napr. podlepenie koberca najmä farebnými materiálmi, príp. kožou, koženkou a pod.). Podobne nie je možné odstrániť úplne či bez rizika poškodenia materiálu napr. silné farebné škvrny (káva, čaj, farby, kola atď.), škvrny lepkavých a viskóznych látok, staršie škvrny od moču, mastné škvrny, zapierané, zažraté a staré škvrny, silné agresívne zápachy (napr. od moču) a sfarbenia neznámeho pôvodu. Ak má koberec strapce, pri čistení môžu tieto zmeniť farbu. Koberce v oblastiach intenzívnejšieho používania jednotlivých plôch môžu zostať tmavšie odtiene v dôsledku poškodenia vlákna. Vychodené miesta a miesta po ťažkých predmetoch (nábytok a pod.) môžu byť na kobercoch poškodené natoľko, že chyby nie je možné úplne odstrániť. V ojedinelých prípadoch môže koberec zmeniť farebný tón, stratiť svoj tvar a rozmer, výjsť na povrch lepidlo.

d) Koberce (nové), z dôvodu čistenia môžu zmeniť štruktúru (zmena tónu farby alebo stuhnutie vlákna). Pri prvom čistení vlnených kobercov môže dôjsť k miernemu poklesu ich objemu (výška vlákna atď.). Vlnené, viskózové, hodvábne, kašmírové, prírodné koberce a koberce bez označenia  z dôvodu ich špecifických vlastností čistíme iba na vlastnú zodpovednosť zákazníka. Vlnené koberce môžu púšťať farby, vzory a znečistenia. U vlnených a viskózových kobercov bledej farby nemožno zaručiť bezchybné vypranie, a preto sa na ne záruka nevzťahuje.

e) Reklamácie sa posielajú na email:  info@popoluska.net alebo osobne na adrese pobočky Bratská 3, Bratislava Petržalka.

f) Reklamácie musia byť sprevádzané dokladom o objednaní služby a popisom s fotografiami závady služby, osobne je potrebné prisniesť reklamovanú vec. Sťažnosť sa vybavuje najneskôr do 30 dní odo dňa obdržania sťažnosti. Ak je reklamácia opodstatnená, náklady spojené s odvozom a dovozom hradí dodávateľ.  

g) Ak vzniknú vzťahy, ktoré nie sú upravené obchodnými podmienkami firmy budú sa tieto primerane riadiť bodmi a) až f) tohto reklamačného poriadku.  

Prioritou našej spoločnosti je Vaša spokojnosť. Vaše pripomienky ku kvalite našich služieb môžete vyjadriť na email info@popoluska.net.

Za využitie našich služieb a prejavenú dôveru Vám ďakujeme.  

Zmluva o objednaní služby čistenia kobercov – Oboznámenie sa s obchodnými podmienkami  

 

Článok I. - Všeobecné ustanovenia  

a) Spoločnosť  v súlade s jej predmetom podnikania (ďalej len „Dodávateľ“) služby pranie a čistenie kobercov  

b) Dodávateľ je oprávnený poskytovať služby – pranie a čistenie kobercov  

c) Objednávateľ služby (ďalej len „Objednávateľ) je fyzická alebo právnická osoba, priamy zákazník alebo sprostredkovateľská spoločnosť, ktorá objednáva (zadáva) objednávku na vykonanie služby.  

Článok II. - Zadanie objednávky  

a) Objednanie služby sa považuje vyplnenie formuláru o objednaní služby Online Objednávka, Kontakt a oboznámenie sa s obchodnými podmienkami. Objednávka služby je uzatvorená aj vypísaním Objednávky (ďalej len „Zmluva“) Objednávateľom a povereným pracovníkom na pobočke. Zmluva je uzatvorená aj v prípade, ak Objednávateľ potvrdí Objednávku telefonickou alebo emailovou formou. Predmetom Zmluvy je vykonanie(zabezpečenie) realizácie služby v rozsahu presne špecifikovanom v Objednávke.  

b) V snahe zabezpečiť adekvátne služby prania kobercov musí každý koberec obsahovať normalizované symboly materiálového zloženia a taktiež symboly údržby (vyhl. MH SR č. 18/1999 o označovaní zloženia a spôsobe zaobchádzania s textilnými výrobkami, § 2 zásady označovania text. výrobkov údajmi o materiálovom zložení, § 6 ods. 1) spôsob označovania symbolmi údržby – kusové výrobky trvale označiť symbolmi údržby). Pokiaľ tieto označenie na koberci chýbajú, čistenie je realizované na vlastnú zodpovednosť zákazníka. 

c) Objednávateľ vyhlasuje, že bol oboznámený s aktuálnou ponukou Dodávateľa a cenou za služby na základe platného cenníka Dodávateľa (ďalej len „Cenník“), ďalej zákazník prehlasuje, že skontroloval zadané informácie.  

d) Na základe poskytnutých údajov objednávateľa sa dodávateľ zaväzuje uskutočniť službu spôsobom zodpovedajúcim účelu. Dodávateľ je povinný zrealizovať službu v požadovanej kvalite, kvantite a v termíne presne podľa dohodnutých podmienok. e) Vyplnením objednávkového formulára dávate súhlas k spracovaniu Vašich osobných údajov (v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov) a to najmä meno, adresa, tel. číslo, adresa emailu na udržiavanie kontaktu s Vami a zasielanie našich ponúk a vybraných informáciách, nových zaujímavých akciách a noviniek.  

Článok III. - Platobné podmienky  

a) Cenník je zverejnený na webovej stránke https://www.popoluska.net/cennik-prania-kobercov. Cenník slúži iba na informatívne účely. 

b) Cena je stanovená na základe zákazníkom udaných údajov, ktoré budú dodávateľom preverené. Zákazník sa zaväzuje uhradiť cenu vypočítanú podľa skutočne preverených údajov. Cena za služby sa uhrádza až po dodaní služby.  

c) Dodávateľ služby si môže pri prevzatí objednávky vyžiadať finančnú zálohu do výšky 50 % z predpokladanej ceny za dodávanú službu.  

d) Dodávateľ služby si môže účtovať manipulačný poplatok, ktorý bude oznámený pri dodaní služby vopred.  

e) Zákazník súhlasí, že koberec poskytnutý na čistenie bude vydaný dodávateľom až po uhradení všetkých záväzkov súvisiacich s vykonaním služieb voči dodávateľovi.  

Článok IV. – Reklamácie  

a) Dodávateľ služby nie je zodpovedný za poškodenie koberca v dôsledku akejkoľvek skrytej chyby, poškodenia, závady, chýbajúceho označenia zloženia druhu zloženia a spôsobu čistenia. Je nevyhnutné aby súčasťou každého koberca bola v zmysle platných noriem vyznačená symbolika druhu zloženia a spôsob čistenia. Pokiaľ tieto označenia na koberci chýbajú, alebo sú v rozpore s naším spôsobom údržby, t.j. strojového prania vo vode, čistenie je realizované na vlastnú zodpovednosť zákazníka. U vlnených kobercov a viskózových kobercov všetkých farieb, ale najmä bledej farby nemožno zaručiť bezchybné vypranie, a preto sa na ne záruka nevzťahuje. Vlnené, viskózové, hodvábne, kašmírové, prírodné koberce a koberce bez označenie z dôvodu ich špecifických vlastností čistíme iba na vlastnú zodpovednosť zákazníka. Neuplatnenie práv v stanovenej lehote má za následok ich zánik.

b) Dodávateľ na dodanie služby neposkytuje záruku. Reklamácie sa vzťahujú iba na kalkulácie ceny a rozmeru. Reklamáciu prania kobercov je nutné vykonať do max. 24 hodín od prevzatia koberca zákazníkom. U neskoršej reklamácie nemožno objektívne posúdiť či ide o chybne vyčistený koberec alebo ide o nové znečistenie zákazníkom. U vlnených kobercov všetkých farieb, ale najmä bledej farby nemožno zaručiť bezchybné vypranie, a preto sa na ne záruka nevzťahuje. Na koberce nám odovzdávané v stočenom stave, bez upozornenia na znečistenie a na jeho stav, sa nevzťahuje záruka. U kobercov ktoré zákazník neprevzal na výzvu práčovne, ale otáľal s prevzatím, sa reklamácia nevzťahuje.

c) Niektoré znečistenia sú na hranici poškodenia koberca, ktoré nie je možné odstrániť bez rizika jeho poškodenia (napr. podlepenie koberca najmä farebnými materiálmi, príp. kožou, koženkou a pod.). Podobne nie je možné odstrániť úplne či bez rizika poškodenia materiálu napr. silné farebné škvrny (káva, čaj, farby, kola atď.) škvrny lepkavých a viskóznych látok, staršie škvrny od moču, mastné škvrny, zapierané, zažraté a staré škvrny, silné agresívne zápachy (napr. od moču) a sfarbenia neznámeho pôvodu. Ak má koberec strapce, pri čistení môžu tieto zmeniť farbu, ak nebola dodatočne objednaná služba (bielenie). Koberce v oblastiach intenzívnejšieho používania jednotlivých plôch môžu zostať tmavšie odtiene v dôsledku poškodenia vlákna. Vychodené miesta a miesta po ťažkých predmetoch (nábytok a pod.) môžu byť na kobercoch poškodené natoľko, že chyby nie je možné úplne odstrániť. V ojedinelých prípadoch môže koberec zmeniť farebný tón, stratiť svoj tvar a rozmer, vyjsť na povrch lepidlo.  

d) Koberce (nové), z dôvodu čistenia môžu zmeniť štruktúru (zmena tónu farby alebo stuhnutie vlákna). Pri prvom čistení vlnených kobercov môže dôjsť k miernemu poklesu ich objemu (výška vlákna atď.). Vlnené, viskózové, hodvábne, kašmírové, prírodné koberce a bez označenia z dôvodu ich špecifických vlastností čistíme iba na vlastnú zodpovednosť zákazníka. Vlnené koberce môžu púšťať farby, vzory a znečistenia. U vlnených kobercov bledej farby nemožno zaručiť bezchybné vypranie, a preto sa na ne záruka nevzťahuje.

e) Reklamácie sa posielajú na email:  info@popoluska.net alebo osobne na adrese pobočky Bratská 3, Bratislava Petržalka

f) Reklamácie musia byť sprevádzané dokladom o objednaní služby a popisom s fotografiami závady služby, osobne je potrebné prisniesť reklamovanú vec. Sťažnosť sa vybavuje najneskôr do 30 dní odo dňa obdržania sťažnosti. Ak je reklamácia opodstatnená, náklady spojené s odvozom a dovozom hradí dodávateľ.  

g) Ak vzniknú vzťahy, ktoré nie sú upravené obchodnými podmienkami firmy budú sa tieto primerane riadiť bodmi a) až f) tohto reklamačného poriadku.  

Článok V. – Dodacie podmienky  

a) Lehota na poskytnutie služby by nemala prekročiť 30 pracovných dní. 

b) Koberec po dodaní zákazníkovi sa neodporúča skladovať v prepravnej fólii, ktorá slúži len k preprave a nie na dlhodobé skladovanie, pretože môže dôjsť k zapareniu, zatuchnutiu, zažltnutiu až splesniveniu koberca. Zákazník má možnosť objednať si službu skladovanie.  

c) V čase doručenia je kupujúci povinný overiť obsah objednávky pri pracovníkovi, či zodpovedá obsahu vyzdvihnutej objednávky.  

d) Ak sa doručuje koberec po vyčistení na adresu zákazníka, cena za dopravu sa účtuje podľa aktuálneho cenníka. Ak zákazník neprevezme objednanú službu, nemá právo na reklamáciu. U kobercov, ktoré zákazník v stanovenom termíne, ale otáľal s prevzatím, sa reklamácia nevzťahuje.

e) Ak si zákazník neobjednal službu skladovanie, dodávateľ bude postupovať podľa článku 5, odst.f).  

f) Ak zákazník neprevezme službu v stanovenom termíne, budú sa mu účtovať náklady spojené s dopravou a náklady na skladovanie kobercov  

4 – 20 dní 0,50€/deň

21 – 30 dní 1,00€/deň

31 - 60 dní  2,00€/deň

viac ako 60 dní 100%  ceny

g) Ak zákazník neprevezme položku do troch mesiacov, položky sa stávajú majetkom spoločnosti a budú predané v súlade s Obchodným Zákonníkom.  

Článok VI. – Záverečné ustanovenia  

a) Súčasťou objednávky sú tieto zmluvné všeobecné obchodné podmienky prijatia objednávky.  

b) Dodávateľ služieb si vyhradzuje právo na zmenu týchto zmluvných obchodných podmienok prijatia objednávky. 

 

Prioritou našej spoločnosti je Vaša spokojnosť. Vaše pripomienky ku kvalite našich služieb môžete vyjadriť na email info@popoluska.net.

Za využitie našich služieb a prejavenú dôveru Vám ďakujeme. Reklamačný poriadok je vypracovaný samostatne v zmysle platných predpisov a je k dispozícii na našej webovej stránke. 

 

  

Bratislava, dňa 1. 1. 2024 

VOP koberce
bottom of page